Vårdkamper i Coronatiden

I Sverige har hänt mycket inom vården sedan Corona-pandemin tog fart. Belastning för sjukvårdpersonal har ökat dramatiskt, personal har tvingats att jobba utan riktig skyddutrystning och det märks ett tilltagande missnöje bland vårdarbetare. Men en förbättring av situationen är inte i sikt just nu.

Fraförallt så är det många sjuksköterskor som är nu beredda att kräva mer lön och att ta striden med arbetsköpare, kommun, landsting eller Folkhälsomyndigheten (FHM) för att förbättra sin arbetsmiljö. Vi har tidigare gjort några mindre aktioner i relation till vårdarbete, kapitalism och Covid-epedemin och vi tror fortfarande det finns stor potential i vården som är en väldigt specifik arena för klasskamp Sannolikt kommer klasskampen under det kommande året ske till en stor del inom vården, det finns också mycket stöd i befolkningen för sjukvårdpersonalens krav.

Men hur kan de stödjas och transformeras i en mer systemisk kamp mot kapitalismen? Vad kan vi som vänstern göra för det? Den följande texten ska ge en kort överblick över vilka organisationer/grupper som finns online och hur deras potential ser ut.

Read More »

Posted in Aktuellt, Analys | Comments closed

Rapport från Strajk Kobiet Malmö – solidaritet med polska kvinnor

K

Igår deltog vi i en demonstration i Malmö mot den nya abortlagen i Polen. Den nya lagen innebär ytterligare inskränkningar i aborträtten och således har polska kvinnor nu knappt någon rätt att göra abort över huvud taget. Det började med en samling där vi lyssnade på tal som hölls, både på polska och svenska sedan fortsatte vi med en gående demonstration genom Malmö. Corona till trots så samlade demonstrationen mellan 3-400 personer.

Det var en stark och engagerad demonstration som drog från plats till plats och skrek slagord. Många stannade upp och applåderade och bilar tutade i stöd. Uppenbarligen finns det ett starkt stöd för frågan. Det visar också att det är möjligt att fortfarande vara på gatan i coronatider, och att det även är nödvändigt för oss i sociala rörelser att vara på gatan. Det som vi som är organiserade behöver hjälpa till med, och som vi även gjorde, var att se till att sådana här demonstrationer med många nya personer vågar ta plats, stoppar trafiken, går mot rött ljus, mm.

Det är viktigt att reagera mot inskränkningar i aborträtten och visa solidaritet med de polska kvinnorna. Detta berör även oss då rektionärer överallt bedriver antifeministisk politik och vill ta ifrån kvinnor dess rätt över sina egna kroppar. Feminism är en fråga om makt, och den enorma rörelse som utvecklats i Polen visar på det.

Vi hoppas att vi i framtiden ser ett större deltagande från fler organiserade kamrater samt större variation på könstillhörigheten hos deltagarna. Aborträtten berör inte bara kvinnor, även om dessa är de som direkt påverkas, utan alla.

För en revolutionär feminism!

Posted in Aktuellt | Comments closed

Svartskallebrigadens manifest

Förord

Följande manifest är skrivet av Svartskallebrigaden. Svartskallebrigaden var en radikal invandrarseparatistisk grupp som var aktiv runt millennieskiftet i Stockholm och Göteborg. Gruppen använde direkt aktion för att bedriva antirasistisk kamp. Organisationen var platt strukturerad, arbetade kollektivt och hade sin bas i förorten. De anordnade bland annat torgmöten, demonstrationer och stödfester. Vidare organiserade de sig specifikt emot snut- och väktarvåld och poängterade att snuten och samhället behandlar vita och icke-vita olika.

Svartskallebrigadens manifest och politiska arbete är minst lika relevant idag som det var när det skrevs för 20 år sedan. Rasifierade missgynnas fortfarande i samhället, inte minst genom att de utsätts för grövre våld än vita. Black Lives Matter har dragit dessa frågor till ytan ännu en gång, och rörelsen sprider sig världen över då snuten i grunden är likadan oavsett var den finns. I och med detta blir Svartskallebrigaden, och alla deras föregångare, viktiga att komma ihåg och att bygga vidare på. Precis som förr utsätter staten, genom snut, väktare och andra institutioner, systematiskt rasifierade för våld.

Vi återpublicerar denna text för att inspirera dig som nu är ute på gator och torg och kämpar för ett bättre samhälle: Kämpa! Organisera dig! Gå med i en lokal grupp eller organisera en ny, och för vidare kampen!

Autonom Organisering
autonomorganisering.org
autonomorganisering@riseup.net

SVARTSKALLEBRIGADEN -VILKA ÄR DOM?

svartskallebrigaden@hotmail.com

Vi vill stoppa rasistisk propaganda

Att ha tillgång till media är att kunna forma människors uppfattning om verkligheten. Vi har ingen möjlighet att uttala oss i media annat än för att förneka att vi har problem, berätta om alternativa matkulturer eller sjunga, skratta och sjunga. De svenskar som har de största fördomar om invandrare är oftast de vars erfarenheter om invandrare enbart kommer genom media, de som bor i villaförorter snarare än betongförorter. Medias vinkling av samhället blir i debatten “sanningen”. I debatten just nu är sanningen till exempel att invandrarkillar är brottslingar som våldtar svenska tjejer och snor mobiltelefoner från svenska killar. Media har gjort patriarkala problem och klassproblem till invandrarproblem.

I media är synen på vad som har nyhetsvärde rakt igenom rasistisk. När massmedia hösten 1999 drog igång en kampanj mot nazister var det för att högerextremister attackerat stat, journalister och fack, inte invandrare, och för att avleda de massprotester arbetare genomfört efter mordet på Björn Söderberg. Vid katastrofer runtom i världen rapporterar media på ett rasistiskt sätt som säger att vita liv är värda mer än tio gånger en svartskalles liv. Det finns ingen förståelse för att anhöriga som drabbats vid jordbävningar, översvämningar, flygplanskrascher etc inte behöver vara blonda svenskar för att sörja. Olyckor i västvärlden är alltid mer angelägna för media än de i övriga världen. Västimperialismens roll i konflikter i “tredje världen” undanhålls och de krig som pågår där förklaras som om de vore lokala seder.

Vi tänker ta vår plats

Vi svartskallar diskriminieras inte bara på arbetsmarknaden utan också på bostadsmarkanden för att vi har “fel” efternamn. Vi drabbas hårt av nedskärningarna i våra kommuner. Samma politiker som pekar ut rasister som hot mot demokratin privatiserar och lägger ner möteslokaler. Vi utestängs ofta från krogar och klubbar. Denna statliga rasism har omdöpts till integrationsproblem vilket gör att vi pekas ut som ansvariga. Den svenska staten bestämmer om våra familjer får bo tillsammans eller ska splittras. Som flyktingar har vi inte rätt att gifta oss utan att övervakas och kontrolleras. Vi ska ha samma chans som svenskar att välja var och med vilka vi vill bo. Ger de oss ingen plats i samhället får vi själva ta den!

Vi slåss för frihet

“Invandrarkulturer” pekas ut som mer sexistiska och kvinnofientliga än “svensk kultur”. Sexism hos oss killar med invandrarbakgrund ses som kulturbundet medan det hos en svensk kille ses som ett individuellt problem. Att han som individ har problem med sin kvinnosyn och att svensk kultur är oskyldig. Att svenska män reser på sexresor utomlands och förnedrar kvinnor eller att de skaffar sig utländska fruar som underordnade anses inte tillhöra svensk kultur. I Sverige liksom i övriga världen diskrimineras kvinnor på grund av sitt kön. Detta är ett patriarkalt problem, inte unikt för Sverige och inte ett invandrarproblem.

I Sverige översköljs vi med vita skönhetsideal som lär oss hur vi ska se ut. Det ljusa står för det vackra och oskuldsfulla medan vi mörka får representera skurkarna. Det mörka exotiseras och sexualiseras. Vi kvinnor och tjejer med invandrarbakgrund drabbas av sexism precis som svenska tjejer utöver den rasism vi utsätts för. Rasism som i många fall leder till att vi som utsätts för mäns övergrepp tvingas tiga om det för att inte riskera att skickas ut från Sverige om vi saknar uppehållstillstånd.

Våldtäkt är inget invandrarproblem utan ett manligt problem. Det är män, inte svartskallar som våldtar.

Våldtäkt är en av de vanligaste förekommande formen av tortyr som kvinnor utsätts för. Dessutom tvingas vi som flyktingkvinnor vittna om övergrepp som ofta begåtts av ett lands polis och militär, till svenska män i uniformer

Många kulturer utpekas som homofobiska samtidigt som svensk asylrätt inte ger oss homosexuella som flyr undan dödshot rätt att söka skydd här. Ingen människa ska förtryckas, vare sig på grund av sitt kön, sin sexualitet, sitt ursprung eller sin klass. Vi ska ha en självklar rätt till allt det som formar vår identitet så att vi kan växa i frihet.

Vi tänker vara dom vi är

I debatten om integration främhävs vikten av att vi invandrare lär oss svenska och att vi ska “ta seden dit vi kommer” för att accepteras som fullvärdiga medborgare. I praktiken betyder talet om integration i själva verket assimilation, det vill säga att vi ska bli så svenska som möjligt. Majoriteten av oss som kommit till Sverige under de senaste trettio åren har inte rest hit av fri vilja utan tvingats fly undan våld eller hot om våld. Vi har inte kommit hit för att bli svenskar. Oavsett varför vi är ska vi alla ha rätt till en utbildning som inte genomsyras av ett europa-centrerat och rasistiskt perspektiv. Vi har rätt till att prata det språk som vi identifierar oss med och uttrycker oss bäst på. Våra kunskaper ska tas tillvara på i skola och på arbetsmarknaden, på samma sätt som svenskars och andra västerlänningars. Att tala språket i det land man lever i är det få som vill avstå från men det får aldrig innebära att vi tvingas välja bort vårt modersmål eller andra delar av vår identitet.

Vi är anti-kapitalister

Svenska arbetsförmedlingar och arbetsgivare har stora fördomar mot oss svartskallar. Bland vissa av våra afrikanska invandrargrupper är arbetslösheten över 50%. Trots det pekas vi ut som de som stjäl arbetena. Vi som går SFI-utbildning (Svenska för invandrare) får inte anmäla oss till arbetsförmedlingen under tiden vi studerar. Osvenskheten blir ett sätt att administrera ut oss från arbetsmarknaden. Det är inte vi som äger industrier som vi kan lägga ner. Vi beslutar inte om nedskärningar i den offentliga sektorn. Den svenska kapitalismen och dess stat vill öka sina vinster och minska sina omkostnader, dels genom att avskeda personal, dels genom att pressa löner med arbetslöshet som hot. Att då peka ut oss som syndabockar är tacksamt. Om vi är så kallade illegala invandrare har vi minimala möjligheter att försörja oss och ingen möjlighet att organisera oss fackligt. Ingen människa är illegal. Kampen mot rasismen är en del av klasskampen.

Vi är anti-imperalister

Sverige är ett imperialistiskt land som gynnas av de orättvisa handelsvillkor som råder mellan industrivärlden och den så kallade tredje världen. I den industrialiserade världen konsumeras varor för miljardbelopp som importerats till underpriser. Sverige säljer vapen till krigsdrabbade länder. Sverige försvarar den imperialistiska världsordningen för att behålla sin position i världsekonomin. Folks dåliga samvete dämpas genom biståndsbidrag. Vi får lära oss att Sverige är ett generöst och solidariskt land.

När det blir konflikter i ett område sätter Sverige in ett visumtvång för oss som är på flykt. Imperialismen är ett rasistiskt system. Idag råder samma rasistiska asyllagar som på 40-talet. Samma politiker som vill undervisa ungdomar om förintelse skickar flyktingar till tortyr och förförjelse.

Vi kräver frihet! Vi kräver vår rätt att leva våra liv fria från diskriminering, rasism, hot, förföljelse, trakasserier, förmynderi och kränkningar. Vi kräver vår fulla möjlighet att själva bestämma över våra liv och öden. Den friheten tänker vi ta, med alla nödvändiga medel!

Vi är anti-fascister

Hets mot oss invandrare bedrivs idag i alla nynazistiska/fascistiska organisationers propaganda runt om i Europa. Kärnan i deras ideologi är att andra “raser” och kulturer är mindre värda, bör köras ut ur landet, misshandlas eller utrotas. Trots det beskriver aldrig media nazisters och fascisters våld mot oss som politiskt motiverade. Istället får vi höra att det är gäng- och ungdomsbråk. Kampen mot fascism kan inte föras av en rasistisk stats ordningsmakt. Vi har all rätt att försvara oss och slå tillbaka mot rasistisk våld utan att kriminaliseras. Vi vet väl vad fascism och nazism är, det är inga nya företeelser. Vi har inte tid att vänta på att svenskar inser allvaret. Vi måste själva organisera oss i kampen mot fascism och nazism!

Vi är svartskallar

Svartskallebrigaden är en mångkulturell antirasistisk organisation. Vi organiserar oss invandrarseparatistiskt vilket innebär att det på våra interna möten bara deltar folk med någon form av invandrarbakgrund. Svartskalle är ett skällsord i Sverige. När vi i svartskallebrigande pratar om svartskallar menar vi alla vi som utsätts för diskriminering på grund av vårt ursprung, vår kultur eller vår hudfärg. Med svartskallar menar vi också människor med kraft och förmåga att förändra den orättvisa situationen.

I Sverige klumpas vi ihop till en grupp under namnet “invandrare”. Vi ses inte i första hand som människor utan som invandrare. Varför vill vi i svartskallebrigaden organisera oss separatistiskt samtidigt som vi är emot uppdelningen mellan svenskar och invandrare? Faktum är att vare sig vi vill det eller inte så ses vi i första hand om invandrare i Sverige, den första frågan vi får är alltid “Var kommer du ifrån?”. Vi drabbas av en rad diskrimineringar för att vi inte tillhör normen i det land vi lever.

Genom sammanhållning, solidaritet och organisering kan vi spränga detta system och bli människor.

Vi vill bryta den förlamande effekt rasism har. Diskriminering, rasism och segregation leder till att många av oss invandrare inte anser oss ha rätt att lägga oss i svensk politik. Att vi enbart ska vara tacksamma över att vi är här. Fast den svenska politiken lägger sig i vår vardag mer än för andra i samhället.

Att vi organiserar oss separatistiskt betyder inte att vi anser att rasism inte är ett problem för svenskar. Rasismen är ett samhällsproblem som påverkar alla. Men vi svartskallar drabbas direkt av diskriminering, trakasserier och våld. Vi tycker att det är fel att enbart svenskar definierar vad rasism är för något och hur den ska stoppas. Utåt vill vi arbeta tillsammans med alla som kämpar mot rasismen. Genom våra separatistiska möten kan vi utgå från ett invandrarperspektiv i den antirasistiska kampen.

Vi kämpar mot rasistiska lagar

Vi svartskallar döms hårdare av den svenska “rättvisan”. Har vi inte uppehållstillstånd hotas vi med avvisning om vi begår ett brott. Enligt svensk lag är terrorism ett brott som endast utländska medborgare kan göra sig skyldiga till. Vi som har invandrarbakgrund döms i snitt hårdare än svenskar om vi begår ett brott. Har vi inte begått något brott överhuvudtaget men är flyktingar förvaras vi ofta i häkten längre och under långt värre förhållanden än vad som är vanligt för alla utom de som begått de grövsta brotten. Vi kan inte räkna med att lagen är till för oss. Ringer man 112 och bryter med utländsk accent är det stor risk att bli nonchalerad. I rättegångar får rasistiska fördomar föras fram som opartiska vittnesmål. Kommer vi till Sverige utan att behärska svenska är polis och rättsväsendet de första vi möter. Av dessa ska vi sen bedömas, om vi har skäl nog att släppas in i landet.

Polisen och rättsväsendet har gång på gång visa sig ointresserade av att utreda anklagelser om rasism inom poliskåren.

Polisen har våldsmonopol i samhället. Det är nästan omöjligt att fälla poliser för brott. Polisen upprätthåller lagar som försvarar en orättvis ordning. När lagens väktare är kriminella har vi ingen anledning att respektera dem. Lagarna är inte skrivna för oss. Lagarna är rasistiska.

Posted in Aktuellt, Analys | Comments closed

Stat och kapital räknar pengar – Vi räknar döda kroppar

Vi har skrivit en text om Coronakrisen som vi börjat dela ut på sjukhusområdet i Lund. Vi har i våra strategiska diskussioner kring Coronaviruset funderat på möjliga sätt att intervenera och kommit fram till att sjukvården kanske är en möjlig arena för oss. Vi har för flera år sedan varit aktiva i sjukvårdskampen, läs gärna våra betraktelser om konflikterna 2013-2015 här.

Här är vår text:

Sverige har drabbats hårt av det nya Coronaviruset. Med mer än 47000 bekräftade fall av Covid-19 och mer än 5000 dödsfall är Sverige nu ett av de länder i Europa med högst dödligheten i relation till antal invånare. Men det är inte av slump eller otur vi har drabbats så hårt, utan på grund av ett systematiskt misslyckande att skydda befolkningen från den här pandemin. Detta beror på nedskärningar i vården, en nyliberal sjukvårdspolitik och prioriteringar av vinst framför människoliv. Detta vill vi nu gärna förklara i detalj.

1) Vårdpersonal tvingas nu på många sjukhus i hela landet att jobba med en otillräcklig skyddutrystning som inte möter WHO:s krav, som till exempel plastförkläden med korta ärmar. Detta gäller även när man tar hand om patienter med bekräftad Covid-19-infektion. Det är ingen slump att folkhälsomyndigheten ändrade sina rekommendationer när de såg att Sverige inte hade tillräckligt av den utrustning som ger ett säkert skydd mot viruset. Lagerhållningen kostar nämligen pengar och dessutom gjorde staten sig beroende av privata leverantörer som skulle minimera kostnader med “Just-in-time”-leveranser.Region Skåne till exempel tog bort kravet på att ha ett beredskapslager i december 2019.
2) Den svenska Coronastrategien med förhållandevis lindriga restriktioner förutsatte från början att särskilt sårbara grupper som t.ex människor på ädreboenden måste skyddas, men det vidtogs inga effektiva åtgärder för att säkerställa det. Personalen på äldreboenden jobbar fortfarande delvis utan munskydd eller annan särskild utrustning och framförallt i början gjordes ingen smittspårning om för att ta reda på om boende eller personal var infekterad med Corona.
Otrygga anställningsformer som visstidsanställningar har blivit allt vanligare de senaste decennierna, särskilt hos undersköterskor. Med en sådan anställning får man inte någon ersättning vid sjukdom. Detta tvingade vårdarbetare med osäker anställning att dölja symptom från luftvägsinfektioner för att kunna jobba vidare trots sjukdom för att inte bli av med pengarna som man behöver för att försörja sig.
3) Corona-pandemin drabbade en sjukvård som redan var märkt av nedskärningar innan viruset slog till. Antalet vårdplatser per invånare i Sverige har närmare halverats sedan 90-talet medan antalet privata vårdgivare som suger upp resurser och personal från den offentliga sjukvården successivt ökat. Sverige tillhör nu de länder i Europa med lägst antal intensivvårdplatser per invånare. I tätorten Stockholm som drabbades värst av Coronakrisen blev sjukvården snabbt överbelastad.
4) Men även när flera vårdplatser var tillgängliga valde man, särskilt i Stockholmsregionen, en människovidrig strategi. Coronapatienter som bor på äldreboenden skickades inte ens till sjukhuset och fick till största del aldrig träffa någon läkare. Det självklart rimligt att diskutera behandlingsstrategier men vad som har hänt under Coronakrisen har länge sedan lämnat ramen av den diskussion om vem som gagnas av livsuppehållande åtgärder och intensivvård. Man har gått över till att förvägra sjukvård till människor som anses för gamla och oproduktiva, för att spara resurser.
5) För att unvika skador på ekonomin vidtogs åtgärder för att skydda arbetare på jobbet väldigt långsamt och tvekande: Barer och restauranger stängdes inte ner, även om det fanns trängsel i lokalerna med hög risk för smittspridning. Folk som jobbar i fabriker och som inte är i en så priviligerad position att de kan arbeta hemifrån (“Home Office”) fick fortfarande gå till jobbet och i de allra flesta fabriker vidtogs inte ens enkla åtgärder som att lämna ut munskydd eller visir till anställda för att förhindra smittspridning.
Ännu värre drabbar Covid-19 migranter, som i snittet lever under en sämre socioekonomisk situation än andra mer privilegerade grupper i samhället. De är klart överrepresenterade i dödsstatistiken. Fattiga bor oftast i tätbefolkade områden, där social distansiering inte är möjligt, och är dessutom beroende av lokaltrafik för att ta sig till jobbet.

I slutändan handlar det här om att människoliv ställs mot den kapitalistiska ekonomin. Vem av oss vill dö för att affärer ska vara öppna? Vem vill ha en hundralapp mer tillbaka på skatten om mormor dör som en konsekvens av det? Coronakrisen har visat på det absurda i vårt samhälle där kapitalismens funktion trumfar liv och hälsa. Vi vägrar fortsätta leva i en värld där stat och kapital räknar sin profit samtidigt som vi räknar döda kroppar runt omkring oss!

Posted in Aktuellt, Analys | Comments closed

Första maj i coronatider


Första maj i år var annorlunda gentemot tidigare år. Då vi varken kunde eller ville samlas i grupp var vi istället tvungna att tänka i nya banor.

Med ARNAs första maj-text som utgångspunkt valde vi att genomföra olika typer av decentraliserade aktioner. Under dagen genomfördes bannerdrops, affischer sattes upp och grafitti sprejades. Trots att vi inte fysiskt kunde träffas i form av en demonstration så lyckades vi ändå synas på gator och torg.

Vi hade laddat upp med en stor mängd affischer av olika slag, samt klibbor från förr och nu. Allt detta fanns tillgängligt för allmänheten att hämta upp på India Däck och pryda staden med. Detta var uppskattat då det var en kontinuerlig ruljans av människor som gick för att affischera och sätta upp klibbor. Parallellt med detta skedde även en bannerdrop på Smålands Nation med temat corona och första maj och en fem meter lång, röd banner med budskapet “Cure the capitalist virus” pryder över en vecka senare fortfarande det tio våningarna höga huset i centrala Lund.

Att planera och genomföra en första maj på detta sätt var en ny erfarenhet och vi visste inte om det skulle bära eller brista, men så här i efterhand kan vi säga att vi ändå kunde genomföra en lyckad första maj. Att tillhandahålla material som människor på sina egna villkor kan sätta upp är ett inkluderande sätt att få alla att bedriva aktivism som de känner sig bekväma med. Allt från att täcka staden i grafitti till att affischera på anslagstavlor.
På detta sätt såg vi till att alla kunde delta i kampen och uppmärksamma första maj, så att denna dag även i år blev arbetarnas högtidsdag.

Vi avslutar med vår affisch vi gjorde inför första maj, på temat corona:
Coronakrisen förtydligar vad vi egentligen redan vet. Det är vi arbetare som driver samhället och utan oss stannar allt. Det är vi som håller mataffärerna och apoteken öppna. Det är vi som ser till att bussarna rullar och att barnen har en skola att gå till. Det är vi som tar hand om de som blir sjuka. Det är vi som drabbas, och kommer fortsätta drabbas, hårdast av coronakrisen. Men trots detta går vi stärkta. Stärkta med kunskapen att det är vi som har den verkliga makten, inga chefer eller VD:ar. Det är vi som håller igång samhället och det är vi som kan få det att stanna. Om vi bara slutar gå till jobbet är den mäktigaste fabriksägaren plötsligt maktlös, och den rikaste riskkapitalistens tillgångar plötsligt värdelösa. Det är vi arbetare som har den egentliga makten, vi behöver bara sträcka ut handen och ta den. Världen tillhör oss. Autonom Organisering autonomorganisering.org infoarna.org

Posted in Aktuellt | Comments closed

Bekämpa de smutsiga villkoren –  överallt! – Stöd den självförvaltade Vio.Me-fabriken i Thessaloniki och flyktingarna i Moria.

Ett call från Beyond Europe och vänner: låt oss förena kamperna, i och bortom coronatider.
#levanenoonebehind #powertoviome
Låt oss stötta arbetarna på Vio.Me genom att köpa deras produkter, som då skickas direkt till flyktingarna i Moria. På detta sätt kan vi hjälpa flyktingarna i Moria att lokalt motverka spridningen av Corona, samtidigt som vi stöttar arbetarna på Vio.Me att bli självförsörjande på elektricitet till fabriken, vilket är avgörande för den fortsatta tvålproduktionen.
I spåren av pandemin håller världen andan. Endast de nödvändigaste yrkena utövas fortfarande och människor uppmanas att stanna hemma och hålla avstånd ifrån varandra. Detta är bra, om det inte vore för att grundläggande rättigheter avskaffas för att fortsätta utvidga auktoritära politiska åtgärder. Samtidigt lider människor i överfyllda flyktingläger vid EU:s yttre gräns under ohygieniska förhållanden och utan möjlighet att ta till försiktighetsåtgärder mot viruset, lämnade åt ödet.
Samtidigt som det grekiska sjukvårdssystemet i åratal trasats sönder genom nedskärningar, kan den grekiska staten, styrd av en ny konservativ regeringen, inte komma på något bättre än att med hjälp av kravallpolis stänga av strömmen och lamslå den självorganiserade tvålfabriken Vio.Me:s tvålproduktion.https://beyondeurope.net/1274/hands-off-vio-me-occupied-soap-factory-powered-off/
Vi säger nej till vidriga förhållanden vid EUs yttre gräns och till attacken på självorganiserade arbetarkollektiv!
Tillsammans med arbetarna från Vio.Me förenar vi båda kamperna. Vi bygger upp ett solidariskt nätverk som ska bestå bortom coronatider. 
De inhumana flyktinglägren måste evakueras! Lite tvål förblir endast en droppe i havet. Vi måste fortsätta göra allt vi kan för att befria människorna i Moria och de andra lägren. Bekämpa de smutsiga villkoren! Vårt vapen är och förblir solidaritet!
Vänligen överför din donation till följande konto:
kosmotique e.V.
GLS Gemeinschaftsbank e.G.
BIC: GENODEM1GLS
IBAN: DE83430609671130360500
!Meddelande!: Soap for Moria
Upprop från arbetarna och solidaritetskommittéen på Vio.me http://www.viome.org/2020/04/immediate-restoration-of-power-to-viome.html
Översatt av Autonom Organisering till svenska.
Posted in Aktuellt | Comments closed

Rapport från 8:e mars, Ta Natten Tillbaka och demonstrationerna mot PreemRaff  

Vi var med och arrangerade 8:e marsfirandet i Lund som vi överlag ser som en framgång. Vår demonstration kantades av polisprovokationer (läs mer om detta i 8:e marskommitténs uttalande) men genom kollektivt självförsvar så lyckades vi genomföra vår demonstration trots polisens försök att stoppa oss. Som vanligt kan många saker bli bättre, inte minst behöver vi som rörelse kollektivt förbättra vårt försvar mot staten då fler och fler demonstrationer som tidigare lämnats i fred nu blir kantade av konfrontationer. 
Vi firar inte 8:e mars på någon form av liberalfeministisk grund. Vi organiserar inte en urvattnad demonstration för kvinnor i allmänhet. För oss är det tydligt att vi behöver en antikapitalistisk, radikal feminism som utmanar det patriarkala systemet självt. Kapitalism, patriarkat och rasism är system som är invävda i varandra och utan en rörelse som förstår att dessa hänger ihop och vars mål är att bygga ett radikalt, solidarisk motstånd så kommer vi att misslyckas. 
 
Vi tror dock också att vi behöver ”vandra frågande”, att vara öppna för olika perspektiv, att lära oss av varandra. Vi är inget upplyst avantgarde, utan försöker snarare förstå politik som ett gemensamt konstruerande av det politiska. 8:e mars i Lund innebar vissa konflikter, med såväl polis som internt, men vi utvecklade tillsammans efteråt en gemensam förståelse med människor från väldigt olika bakgrunder. Denna approach till politik är det som Nira Yuval Davis kallar för ”transversal politik” 
Utöver 8:e mars i Lund så var Autonom Organisering var även representerade på den årliga Ta Natten Tillbaka-demonstrationen i Malmö, som vanligt. 
 

PreemRaff 

 
Vi deltog i demonstrationen mot PreemRaff i Lysekil 10 Mars. Fokus för aktionen var att demonstrera emot den potentiella utbyggnaden av Preems oljeraffinaderi, en utbyggnad som skulle innebära en fördubbling av anläggningens fossilutsläpp. Sjävklart är det viktigt att aktioner genomförs mot denna typ av fossilkapitalistiska mål, tyvärr gick denna aktion likt många andra miljöaktioner i symbolikens tecken. Ingen direkt inverkan gjordes, utan fokus låg på symboliska handlingar, så som marsch, dans, dräkter och tal om krav på regeringar och företag utan analys av påtryckingar för att få igenom sådana krav. I samma ådra fanns det en avsaknad av klassanalys från demonstranterna och dess förespråkare, då raffet anställer stora delar av lokalbefolkningen så är ämnet om dess varande eller icke-varande en komplex fråga som på många sätt binder ihop det lokala med såväl nationella som globala relationer och problem. Detta var dock inget som arrangörer eller deltagare valde att lägga särskilt mycket vikt vid. En analys som inte ser och lyfter kopplingarna mellan klass och klimat kan inte tvinga fram de eftergifter som krävs för att stärka mänsklighetens möjligheter till en bebolig planet på lång sikt.
 
Även i Lund var det en demo mot PreemRaff. På Stortorget samlades cirka 100 människor i vad som tyvärr var ganska dåligt väder för att lyssna på tal och visa sitt misstycke mot denna klimatvidriga utbyggnad. Vi hade med oss en banderoll som var mycket uppskattad, och det fanns flera andra klara antikapitalistiska inslag i demonstrationen. 
 
Vidare så har vi deltagit i otaliga möten, rest till olika städer, affischerat, satt upp klistermärken, organiserat studiearbeten och diskussioner internt, mm. 
Posted in Aktuellt | Comments closed

Rapport från Political Ecologies of the Far Right-konferensen

I helgen deltog vi på konferensen Political Ecologies of the Far Right, organiserad av och på Lunds Universitet. Vi höll inte i någon egen punkt utan gick istället på så många olika föredrag vi kunde och rapporterar här våra upplevelser från dessa.
Under konferensen hölls ett stort antal föredrag och workshops på temat klimatkamp och fascism och hur dessa tar sig form och relaterar till varandra i olika länder och kontexter. Både i publiken och bland de som höll föredragen var det en god blandning av akademiker och aktivister från olika länder, vilket var uppskattat.
Förutom ett delande av perspektiv och analyser fanns det en vilja och ett behov av att kombinera olika kamper, främst den antifascistiska och den för klimatet. Detta var ett återkommande tema under många föredrag. Strategier och erfarenheter kring hur man kan göra detta diskuterades från olika vinklar. Vi delar analysen att detta är en mycket viktig fråga och det var uppmuntrande att se att så mycket folk från så många olika håll i Europa och världen också gör det.
Stora delar av miljörörelsen kan idag karaktäriseras som ung, för många av deltagarna är det den första organisation de är organiserade i. Det är kritiskt att vi som rörelse är närvarande i dessa sammanhang, dels därför att våra kamper stärks av varandra men också för att miljörörelsen ofta har brister, och när folk inser detta måste den revolutionära rörelsen vara redo att ge dem alternativ.
Vi kommer att fortsätta jobba för att stärka vänsterns roll inom miljörörelsen och uppmuntrar andra grupper att göra detsamma.
Posted in Aktuellt | Comments closed

Rapport från solidaritetsdemonstration i Malmö

Vår banderoll – Revolutionary Solidarity with Rojava, Against Daesh, Turkish State, Reactionary and Imperialist States

Tillsammans med omkring 400 andra deltog vi i en demonstration som samlade stöd för kamperna i Rojava, Irak och Chile. Trots vädret var det en bra och bred uppslutning. Den viktigaste poängen med demonstrationen var att den samlade olika kamper och visade att vi, arbetarklassen, är en del av en internationell rörelse mot stat och kapital. Detta var även något som flera talare betonade. 
Internationalism är en hörnsten i vår kamp och något vi tar med oss från demonstrationen. Just nu, när kamper världen över exploderar, och arbetarklassen har ett momentum så är det centralt att vi tar det på allvar och knyter samman dessa kamper. Den kamp som vår klass bedriver här är samma kamp som bedrivs i Irak, i Chile och i Rojava. 
Resistance is Life – bilden hämtad från Rojavakommittéernas Facebooksida
Posted in Aktuellt | Comments closed

Rapport från 12:e oktober: antifascism och internationalism

Vi har deltagit på ett flertal antifascistiska och internationalistiska demonstrationer och aktioner i såväl Stockholm som Köpenhamn den 12:e oktober. Vi deltog i mobiliseringarna i kontexten av den antifascistiska offensiv som vårt nätverk, ARNA, kallat till. Detta är vår rapport för dagen.

Köpenhamn

Vi organiserade en resa från Lund och koordinerade med kamrater från Malmö och fick ihop cirka 20 personer som åkte gemensamt. Nazikonferensen hölls hemlig tills samma dag, men när väl informationen kom ut så mobiliserades den antifascistiska protesten dit. Vi delades upp i olika grupper, en som åkte en chartrad buss och andra som tog kollektivtrafik. När vi anlände så var det en liten polisnärvaro, och om vi hade agerat snabbare hade vi möjligtvis kunnat göra en komplett blockad av konferensen. Vi lyckades dock inte ta initiativet, något vi måste arbeta vidare på att lära oss, men vi lyckades sätta upp blockader på var sida av gatan in. Endast ett litet antal nazister kom igenom. Bland annat blev provokatören och partiledaren till Stram Kurs, ett högerradikalt parti som nästan kom in i danska parlamentet förra valet, Rasmus Paluden, blockerad från att komma in och hålla sitt tal.

Polisen försökte flertalet gånger splittra blockaderna men misslyckades då vi höll ihop väl trots att vi endast totalt var 100-200 personer. De lyckades med några mindre försök att arrestera kamrater, men var annars helt inkapabla att avbryta våra blockader.

Nazisternas livestream blev även den överröstad av antifascistiska talkörer och efter någon timme så blev ägarna av lokalen varse om vilka som hade hyrt den. Dessa blev då tillsagda att lämna lokalen, samt kommer nu bli stämda. Vi lyckades med andra ord väldigt väl med vårt mål att stoppa nazikonferensen. Läs även denna rapport från våra danska kamrater.

Stockholm

I Stockholm så spenderade vi dagen med att gå på inte mindre än tre olika demonstrationer.

Vi började med att delta på en demonstration mot invasionen av Rojava. Arrangörerna uppgav att tiotusen personer deltog. Staden var fylld av människor med kurdiska flaggor och symboler under hela dagen. Det är av yttersta vikt att vi deltar aktivt på dessa demonstrationer och bygger solidaritet, sätter press och inte minst bygger en ny internationalism underifrån. Kampen mot stat, kapital och patriarkat ställs på sin spets i Rojava just nu.

Efter den kurdiska demonstrationen så anslöt vi oss till en internt utlyst demonstration kallad till av AFA Stockholm. Demonstrationen hade en militant framtoning med maskeringar och svartblocksstilen. Vi var runt ett 100-tal som gick igenom b.la. gamla stan, pyroteknik brändes av och ett tal om Björn Söderberg hölls. Vi fick en mindre poliseskort, och stark respons från bland annat de många kurder som vi passerade. Samtidigt så var det endast någon av dessa som anslöt sig till oss, förmodligen då demonstrationen upplevdes som så stängd.

Slutligen så deltog vi på SAC Syndikalisternas minnesdemonstration för Björn Söderberg som mördades för 20 år sedan. Demonstrationen, som tog formen av ett fackeltåg, började vid monumentet La Mano där blommor las ned och några ord sades och fortsatte sedan ner till Medborgarplatsen. Fackeltåget var djupt stämningsfyllt och värdigt.

Sammanfattningsvis så vill vi lyfta vikten av antifascistisk och internationalistisk kamp. Vi ser gång på gång hur det bara är vi som förändrar någonting när vi är på gatan, vare sig det är i Kobane eller i Köpenhamn. Det viktiga är att börja agera och därefter sammanlänka våra kamper med varandra, att minnes de döda för att skapa en bättre värld för de levande.

Igenom vår allians, ARNA, så driver vi en antifascistisk offensiv denna höst och den 12:e oktober markerade viktiga framgångar för oss. Det finns mycket kvar att göra och vi uppmanar alla kollektiv, individer och grupper att utveckla och intensifiera sina kamper. Vi uppfordrar dessutom alla kamrater till att åka till Helsingfors den 6:e december och delta i demonstrationerna mot det fascistiska nationaldagsfirandet där.

 

Posted in Aktuellt | Comments closed